Pam fod y gronfa hon yn canolbwyntio yn unig ar drwsio toeau a systemau gwaredu dŵr glaw?

Difrod gan ddŵr glaw yn aml yw’r prif reswm pam fod mannau addoli hanesyddol mewn perygl.

Gall dŵr gael mynediad i adeilad drwy lechi neu deils wedi torri neu lithro, gorchuddion plwm wedi hollti, gwteri diffygiol neu wedi eu rhwystro, pibellau a draeniau. Gall dŵr achosi nifer o wahanol broblemau ac yn bygwth gwaith plastro, murluniau, a ffitiadau a dodrefn yn gyflym. Mae lleoedd llaith yn darparu amodau amgylcheddol delfrydol ar gyfer twf ffwngaidd a phlâu pryfed, y ddau yn peri risg sylweddol i goed y to a gwaith coed eraill. Bydd gwaith maen a brics hefyd yn dirywio'n gyflym os yn ddirlawn.

Gall llawer o'r pydredd hwn gael ei arafu'n sylweddol neu ei atal yn gyfan gwbl gan, yn syml, atal dŵr rhag dod i mewn. Mae sicrhau toeau yn bod mannau addoli yn parhau i ddarparu amgylchedd addas ar gyfer addoli yn ogystal â gweithgareddau ehangach cymunedol gan gynnwys gwasanaethau allgymorth cymdeithasol a chymorth. Bydd adeilad gyda tho da yn cynnal nid yn unig hirhoedledd yr adeilad ond hefyd integreiddio effeithiol o'r man addoli gyda'i gymuned leol. Bydd y gronfa hon felly yn sicrhau etifeddiaeth barhaol.

Welsh
Category: 
Repair fund queries