Pwy sydd wedi bod yn llwyddiannus?

Ar Fawrth 26, 2015 cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys y rownd gyntaf o fannau addoli hanesyddol y DU i elwa ar y Lleoedd Addoli Rhestredig: Cronfa Trwsio Toeau. Bydd cannoedd o fannau addoli ar draws bedwar ban y DU bellach yn cael eu gwneud yn saff rhag y tywydd, yn ddiogel ac yn agored ar gyfer defnydd.

Bydd cyfanswm o 502 o fannau addoli yn derbyn rhwng £10,000 a £100,000 i dalu costau'r atgyweiriadau brys i toeau a systemau gwaredu dŵr glaw. Caiff arian hefyd ei ddarparu ar gyfer ymchwiliadau strwythurol; adroddiadau arbenigol ac arolygon ystlumod. I gael gwybod pwy sydd wedi bod yn llwyddiannus edrychwch ar y ddogfen ar y dudalen hon.

Gweinyddir y gronfa gan Gronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (CGDG) ar ran yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS).