Pam fod arian cyhoeddus ar gael i drwsio mannau addoli?

Mae o leiaf un man addoli ym mron pob pentref, ward neu gymdogaeth ledled y wlad; 85 y cant o'r boblogaeth yn ymweld â man addoli bob flwyddyn. Maent yn aml yr adeilad mwyaf nodedig mewn ardal, yn ffocws ar gyfer llawer o weithgareddau sifil a chymdeithasol yn ogystal ag addoli, ac maent yn darparu cysylltiad gweledol pwerus â'n gorffennol.

Mae dros 1,100 o leoedd addoli hanesyddol ar Gofrestrau Adeiladau Mewn Risg cenedlaethol ar draws y DU. Mae arnynt angen arian ar gyfer gwaith atgyweirio hanfodol. Amcangyfrifodd arolwg o holl addoldai rhestredig yn Lloegr cyfanswm gwerth y gwaith atgyweirio i fod oddeutu £925m dros gyfnod o bum mlynedd. Gall cynulleidfaoedd a'r cymunedau lleol ar hyn o bryd godi tua hanner o'r cyfanswm hwn, felly mae rhywfaint o fuddsoddiad ychwanegol yn angenrheidiol i sicrhau'r buddiannau cyhoeddus sylweddol iawn o fannau addoli hanesyddol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Welsh
Category: 
Repair fund queries