Cwestiynau cyffredin am Gymhwysedd

Mae’r arweiniad ar wneud cais yn cynnwys siart llif ar dudalen 3 i’ch helpu deall os ydy eich prosiect yn debygol o gymhwyso ar gyfer grant o dan y rhaglen hon. Dylech brofi eich prosiect yn erbyn y siart llif cyn mynd yn bellach gyda’ch cais.

Cysylltwch naill ai Adran Gynllunio eich Awdurdod Lleol, neu'r asiantaeth restru statudol berthnasol. Mae yna hefyd nifer o adnoddau ar-lein a allai eich helpu i ganfod a yw eich man addoli yn rhestredig. Ni fydd atgyweiriadau i adeiladau anrhestredig yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn.

Oes, rydym angen y wybodaeth yma fel rhan o’r broses asesu. Cysylltwch ag Adran Gynllunio eich Awdurdod Lleol neu'r asiantaeth restru statudol berthnasol

Oes, os yw eich pensaer / syrfëwr yn darparu llythyr eglurhaol byr sy'n cadarnhau fod eich man addoli angen gwaith atgyweirio ar y to neu systemau waredu dŵr glaw o fewn y ddwy flynedd nesaf. Dylech hefyd anfon copi o'ch arolwg cyflwr diwethaf gyda'ch cais a'r llythyr eglurhaol.

Cyn belled fod eich man addoli ar gau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a chyn cau ei fod wedi cael ei ddefnyddio am o leiaf chwe gwasanaeth yn y flwyddyn flaenorol, mae hyn yn iawn. Fodd bynnag, bydd angen i'ch llythyr o gefnogaeth oddi wrth y person sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am eich man addoli i ddatgan yn glir y bydd y man addoli yn cael ei ail-agor ar gyfer addoli a bydd yn cynnal o leiaf chwe gwasanaeth y flwyddyn ar ôl i'r gwaith sy'n cael cymorth grant gael ei gwblhau.

Gallwch. Mae'r cynllun hwn wedi ei gynllunio i helpu cynulleidfaoedd addasu eu hadeiladau i ymdopi â hinsawdd sy'n newid, a gallwch wneud cais am grant i wella yn hytrach na dim ond trwsio systemau gwaredu dŵr glaw. Bydd angen i chi sicrhau bod y gwaith yr ydych yn bwriadu dilyn arferion cadwraeth da ac yn debygol o gael eu cymeradwyo gan yr awdurdod caniatâd eglwysig neu statudol perthnasol.

Mae CGDG yn credu y dylid cadw plwm ble bynnag y bo modd. Pan fod newid yn angenrheidiol , mae’n ddymunol i ddefnyddio plwm ar sail tebyg am debyg, gyda mesurau diogelwch priodol wedi eu gosod i atal lladrad. Byddwn dim ond yn ystyried newid gyda deunydd arall mewn amgylchiadau prin iawn a lle y gallwch ddangos y gefnogaeth glir o'r corff caniatâd statudol neu eglwysig perthnasol.

Ydy, cyn belled fod y prif ddefnydd ar gyfer addoli crefyddol cyhoeddus, mae hyn yn iawn. Efallai y gofynnir i chi ddarparu prawf o hyn.

Gall achosion o ladrad metel cael eu hystyried o dan y cynllun Mannau Addoli Rhestredig Cronfa Trwsio Toeau, os gall y gwaith, a ariennir, gael ei yswirio ar werth llawn o ailosod yn erbyn lladrad, colled neu ddifrod. Mae gan CGDG y gofyniad yswiriant hwn yn safonol i sicrhau safonau uchaf posibl o gywirdeb wrth ddosbarthu arian cyhoeddus.

Mae Ecclesiastical Insurance Group wedi adolygu eu cyfyngiadau am ailosod metel allanol o ganlyniad lladrad. O Awst 1 2015, nad oes cyfyngiad yn gymwys i’r polisi am ladrad neu ymgais at ladrad o fetel allanol a’r difrod dilynol o ganlyniad y lladrad neu ymgais at ladrad ar gyfer mannau addoli sydd wedi gosod larwm to wedi’i gymeradwyo gan Ecclesiastical Insurance Group (fel y disgrifir yn y ddogfen polisi). Mewn achos o golled bydd hawliadau’n cael eu talu’n llawn i gyfanswm adeiladau a/neu gynnwys a yswiriwyd. Ni fydd premiwm ychwanegol ar gyfer y sicrwydd anghyfyngedig.

Mae rhaid i fannau addoli ddefnyddio SmartWater (neu nodwr fforensig arall), rhoi arwyddion rhybudd mewn lle amlwg a chofrestru’r cynnyrch er mwyn i’r sicrwydd yswiriant am ladrad fod yn gymwys.

Mae Ecclesiastical Insurance Group wedi cynyddu’r sicrwydd yswiriant am ladrad metel lle mae sgaffaldiau os mae nodwr fforensig wedi cael ei ddefnyddio, mae larwm to wedi ei osod a gymeradwywyd gan Ecclesiastical Insurance Group a mae rhai ofynion diogelwch wedi’u cyrraedd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael.

Nid yw’r cyfyngiadau newydd yn gymwys am golledion cyn Awst 1 2015.