Ymholiadau am y proses gwneud cais

Nag oes, does dim angen na chyfle arnoch i gofrestru o flaen llaw.

Mae'n rhaid i’ch cais a'r holl ddogfennau ategol gael eu derbyn gan Gronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol erbyn 12:00 (hanner dydd) Dydd Gwener 26 Chwefror, 2016.

Ni allwn. Nid oes gan CGDG yr adnoddau i roi cymorth gyda cheisiadau yn fwy nag ateb cwestiynau syml am y proses gwneud cais. Dylech gysylltu â’r sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyffredinol neu’r rôl oruchwyliol dros eich man addoli a gofyn os gallant yn darparu cymorth i chi.

Gallwch wneud cais am grant o hyd. Gofynnwch eich prif gynghorydd proffesiynol i lenwi tabl o gostau’r prosiect yn y ffurflen gais cystal ag y gallant. Cofiwch gynnwys chwyddiant i guddio ansicrwydd cost. Gwneir unrhyw gynnig ar sail yr wybodaeth yn nhabl y costau. Fodd bynnag, gall hwn yn cael ei ddiwygio yn hwyrach, os oes angen, unwaith ceir manylion pellach a diffinnir costau’r prosiect yn fwy cywir. Gallwch ychwanegu’r gost o waith ymchwilio pellach yn eich cais os nad oes gennych ariannu digonol i dalu amdano.

Mae rhaid i chi ein darparu gyda’r wybodaeth ategol angenrheidiol o fewn chwe mis o’r dyddiad yn y llythyr cynnig grant. Efallai bydd yn bosibl estyn y dyddiad hwn os oes angen. Mae rhaid i chi gysylltu â ni os ydych yn meddwl bydd angen arnoch ragor o amser.

Mae rhaid i chi gwblhau eich prosiect trwsio a hawlio eich grant cyfan o fewn dwy flynedd o’r dyddiad yn y llythyr cynnig grant.

Oes. Dim ond un cais gan bob man addoli rhestredig.

Gwneir taliadau i’r sefydliad a gyflwynodd y cais a bydd yn mynd i gostau’r trwsio. Fel arfer bydd hyn yn Gyngor Plwyf Eglwysig neu gorff addas.